ตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์ได้จากช่องทางตามโพสนี้

การเรียนการสอนในเทอมนี้จะเป็น 2 รูปแบบ คือ Online กับ Onsite 
Online คือเรียน ผ่าน Microsoft Team หรือ ZOOM
Onsite คือเรียน ในห้องเรียนครับ ส่วนระบบการเรียนการสอนจะมี 3 ช่องทาง ครับ 
1. ระบบบริหารการศึกษา (Academic) เป็นระบบการลงทะเบียนเรียน สามารถดู ตารางเรียน /ตารางสอบได้จากเว็บนี้ครับ                                                 https://academic.dusit.ac.th/academic/Login.sdu?mode=index
2. ระบบ WBSC-LMS เป็นระบบที่ใช้สื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เช่น บทเรียนต่างๆ งานที่สั่ง คลิปการเรียนการสอน                                                 https://wbsc.dusit.ac.th/
3. Line Group 
ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนกำหนดนะครับ 

จากที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ปรับปรุงห้อง 247 และมอบหมายให้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการดูแล ขณะนี้ ได้ปรับปรุงห้อง 247 จนใกล้แล้ว เสร็จ โดยสามารถรองรับผู้เข้าประชุม ได้ 10-15 คน และใช้ในการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่า พร้อมใช้ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2563 โดยอาจารย์ในโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ รวมถึงอาจารย์จากคณะอื่นๆ ที่จะขอใช้ห้อง Read more
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้จัดโครงการจิตอาสาในศาสนสถาน ครั้งที่ 1 ณ วัดท่าคราวน้อย เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 Read more
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทยNai0Lert0Butler และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพในภาคปฏิบัติ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม สัปดาห์ที่ 1 ในหัวข้อการป้องกันและระงับอัคคีภัย ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ปฏิบัติการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ Read more
ตามที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63 ผ่านทาง Facebook Live ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยในที่ประชุมรองอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2/2563 ได้มอบรางวัล "ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำเนินงาน" จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 Read more
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จัดกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์ Museum Lampang  เพื่อเปิดโลกทัศน์ศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและนำเสนอผ่านทาง VLOG โดยบูรณาการในรายวิชา ความรู้เบื้องต้นในธุรกิจการบิน การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและศิลปะการต้อนรับในธุรกิจการบิน บริบทการจัดการเพื่ออุตสาหกรรมบริการ และการสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมบริการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 Read more
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง นำนักเรียนที่สนใจการศึกษาต่อสาขาวิชาธุรกิจการบิน จากโรงเรียน จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และเลย เข้าเยี่ยมชมรูปแบบการเรียนการสอน และสาธิตการให้บริการบนเครื่องบิน นักศึกษาแต่ละชั้นปีสาธิตการให้บริการ Ground.Service0และ0Inflight0Service ให้กับผู้เยี่ยมชม ณ ห้อง Mock up มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Read more