ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 58 ขึ้น และในกิจจกรรมดังกล่าว ได้มีพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้แก่ นายธนาธิป ชื่นผาติกุล ศิษย์เก่ารหัส 44 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Managing Director บริษัท วิวิด เวิลด์ ทัวร์ จำกัด ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทความสำเร็จในวิชาชีพ/หน้าที่การงาน

2. สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้แก่ นายพีรวัศ กุลนันท์วัฒน์ ศิษย์เก่ารหัส 50 ปัจจุบันทำงานเป็น พิธีกร นักแสดง ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

3. สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ ศิริรัตน์ ศิษย์เก่ารหัส 51 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Sale & Planner บริษัท เรนฟอเรสท์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทความสำเร็จในวิชาชีพ/หน้าที่การงาน

4. สาขาวิชา Hospitality Management (International Programme) (HMIP) ได้แก่ นางสาวอภิญญา วรราช ศิษย์เก่ารหัส 57 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Club receptionist At Pullman Bangkok Hotel G ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทความสำเร็จในวิชาชีพ/หน้าที่การงาน

5. สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม ได้แก่ นายอัษฎายุธ ม่วงยิ้ม ศิษย์เก่ารหัส 53 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Human Resources Supervisor At Bangkok Marriott Hotel The Surawongse ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *