โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม The Best Hotelier 2019 ครั้งที่ 3

IMG_1261_resize

สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม The Best Hotelier 2019 ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันทักษะของนักศึกษา เช่น การแข่งขัน Energetic Swimming การจัดดอกไม้ การจัดโต๊ะรับประทานอาหารแบบตะวันตก การผสมเครื่องดื่ม แผนธุรกิจและบูธนำเสนอผลงาน Smart Hotel Multi Skill และการปูเตียงและการตกแต่งเตียง ทั้งนี้ยังมีการแสดงของนักศึกษา และบูธรับสมัครงานจากธุรกิจโรงแรมอีกด้วย ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29-30 เมษายน 2562

Leave us a Comment