โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน แก่คณะกรรมการตรวจประเมินและศึกษาเอกสารหลักฐาน ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มาตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 32 ห้อง Mock Up Room มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สาขาวิชาธุรกิจการบิน รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *