โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (SAR – มคอ.7)

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (SAR – มคอ.7) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ มาบรรยายเรื่อง การอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (SAR – มคอ.7) วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (SAR – มคอ.7)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *