โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน มสด. รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน

อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจประเมินและศึกษาเอกสารหลักฐาน ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มาตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิตินันธุ์ ชาญโกศล ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 32 ห้อง Mock Up Room มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การบินตรวจประกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *