ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี ผ่านหลักสูตรการอบรม “Passenger Ground Handling”

Slide1

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้ผ่านการอบรม ในหลักสูตร “Passenger Ground Handling” จัดขึ้นโดย Aviation Biz Company Limited เมื่อวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องฟังก์ชั่น โรงแรมไทปัน ถนนสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร

Leave us a Comment