ขอแสดงความยินดีกับนายอัม​รินทร์​ เอสาตี​ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขัน MC Search กิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019”

อัมรินทร์

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี กับ นายอัม​รินทร์​ เอสาตี​ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขัน MC Search กิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019” สานสัมพันธ์น้องพี่ จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment