อบรมหลักสูตร Basic Barista โดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

Slide6

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดยอาจารย์เธียรรัตน์   ฉัตรภัทรพล และคณาจารย์  จัดอบรมหลักสูตร Basic Barista ณ ห้อง Dusit Bistro and Co-working Space  ให้กับผู้ประกอบการภายนอกที่สนใจประกอบธุรกิจเครื่องดื่มประเภทกาแฟโดยผู้เข้าอบรมได้รับทั้งความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำเทคนิคไปประยุกต์ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายประเภทร้านกาแฟได้เป็นอย่างดี

Leave us a Comment