ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยครั้งที่3(17)/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ        
มีเอกภาพให้เกิดขึ้นในหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิตได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 (จากผลการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พ.ศ.2527) และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ การโรงแรม

รากฐานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมาจากหลักสูตรเดิมซึ่งมีด้วยกัน 2 สาขาคือ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ต่อมาได้มีการพัฒนาสาขาเพิ่มเติมเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาธุรกิจการบินและสาขาการจัดการภัตตาคารและอาหารแบบเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2550 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดนิทรรศการและงานแสดงเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดศึกษาในระดับปริญญาโท ในชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ ในปีการศึกษา 2551

จากการพัฒนารูปแบบของการจัดการศึกษาตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่ม มากขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิตได้รับการยอมรับในผลผลิตที่มีคุณภาพและมีรูปแบบเฉพาะของตนเอง ดังจะเห็นได้จากในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา มีนักเรียนสนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหารพบว่าหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ ยังแยกการจัดการอยู่ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และโครงการพิเศษต่างๆ ทำให้ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ ส่งผลต่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงได้จัดตั้งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (Schoolof Tourismand Hospitality Management) ขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตาม พันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัวและ มีประสิทธิภาพสูงสุด

ตราสัญญาลักษ์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ


ตราสัญลักษ์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  ภาพลูกโลกหมุน สื่อถึงโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการที่กำลังพัฒนาขององค์กรไปเรื่อยๆ มีการพัฒนาในส่วนของการเรียนการสอนทำให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทางการท่องเที่ยวและการบริการ  ลูกศรสีเหลืองคล้ายกับมือที่มาโอปอุ้มสื่อถึง การเคลื่อนไหวขององค์กรที่เน้นเรื่องของการบริการ การออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ ที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


สีประจำโรงเรียน  สีม่วง - สีเหลืองทอง

สีม่วง หมายถึง โชคลาภและอำนาจ  อำนาจที่เกิดจากเสน่ห์จากบุคลิกภาพของนักศึกษาซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ
สีเหลืองทอง หมายถึง ความรุ่งเรืองของหน้าที่การงานและงานในสายธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ

ปรัชญา
เรามุ่งมั่นพัฒนาและผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพด้านการท่องเที่ยวและการ บริการเพราะกำลังคนในด้านการท่องเที่ยวและการบริการจะเป็นพลังสำคัญในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป