Vision and Mission.

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมุ่งดำเนินการผลิตบัณฑิตให้มีขีดความ สามารถในการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวและการบริการทั้งในระดับชาติและระดับ ภูมิภาค ตลอดจนพัฒนา  องค์ความรู้ในด้านการท่องเที่ยวและการบริการให้เป็นที่ยอมรับและเป็นแหล่ง อ้างอิงของสังคมพันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามวัฒนธรรมสวนดุสิต โดยเน้นจุดเด่นด้านการใช้ภาษากาย คุณภาพและจริยธรรมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต บุคลากรและเผยแพร่ความรู้ในการบริการทางวิชาการกับสังคม