Bachelor of Arts Program in Tourism

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (สาขาวิชาการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Tourism)
ชื่อย่อ : B.A. (Tourism)

โครงสร้างหลักสูตร (อธิบาย)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มภาษา
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(ให้เลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพิ่มอีก 3 หน่วยกิต เพื่อให้ครบ 30 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
69 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ 39 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาความสนใจ(เฉพาะเลือก) 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ(เพื่องานอาชีพ) 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 3 0 6
จริยศาสตร์ 
3 3 0 6
ศิลปะการดำรงชีวิต 3 3 0 6
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ 
3 3 0 6
จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 3 0 6
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  
3 3 0 6
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ 3 3 0 6
รวม 21 21 0 42
รวมเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น    21  ชั่วโมง/สัปดาห์

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์
3 3 0 6
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5
เหตุการณ์โลกร่วมสมัย 3 3 0 6
การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
3 2 2 5
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 1 3 2 2 5
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบินและการสำรองตั๋วเครื่องบิน
3 3 0 6
วิชาเลือกภาษา 
3 3 0 6
รวม 21 18 6 39
รวมเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 3 0 6
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 3 0 6
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 3 2 2 5
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 2
3 2 2 5
ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
3 2 2 5
หลักการมัคคุเทศก์ 3 3 0 6
วิชาเลือกภาษา
3 3 0 6
รวม 21 18 6 39
รวมเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น    24  ชั่วโมง/สัปดาห์

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
การคิดและการตัดสินใจ 3
3
0
6
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3
3
0
6
การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
3
3
0
6
การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3
2
2
5
ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3
2
2
5
วิชาเฉพาะเลือก 3 3
0
6
วิชาเลือกภาษา
3
3
0
6
รวม 21
19
4
40
รวมเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น    23  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 3
3
0
6
ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3
2
2
5
การวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว 3
2
2
5
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3
2
2
5
การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยของการท่องเที่ยว 3
3
0
6
ภาษาอังกฤษในสำนักงานธุรกิจนำเที่ยว 3 3
0
6
วิชาเลือกภาษา
3
3
0
6
รวม 21
18
6
39
รวมเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น    23  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 3
3
0
6
การสัมมนาการท่องเที่ยว 3
2
2
5
การวางแผนและการจัดนำเที่ยว 3
2
2
5
โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรม   การท่องเที่ยว 3
3
0
6
วิชาเฉพาะเลือก 3
2
2
5
วิชาเลือกเสรี 3 2
2
5
วิชาเลือกภาษา 3
3
0
6
รวม 21
17
8
38
รวมเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น    25  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปีที่ 4/ ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6
0
400
0
วิชาเลือกเสรี
(ลงทะเบียนเรียนหรืออบรม)
3
3
0
6
รวม 9
3
400 6
รวมเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น    3  ชั่วโมง/สัปดาห์อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
5.1 ผู้นำเที่ยว (Tour Leader)
5.2 มัคคุเทศก์
5.3 พนักงานฝ่ายปฏิบัติการในบริษัทนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ    
(โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน)
5.4 พนักงานฝ่ายปฏิบัติการในภาครัฐและองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนจังหวัด
5.5 ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวและบริการ