การจัดการงานบริการ (Interprogramme)

Details of Curriculum
Bachelor of Arts Programme in Hospitality Management

(International Programme)

New Programme in the year of 2013

1. Curriculum Title:  Bachelor of Arts Programme in Hospitality Management
(International Programme)
2. Degree and Major
Full Name : Bachelor of Arts (Hospitality Management)

The Number of Credits                129    Credits
The total credits required to study throughout the Bachelor of Arts Programme in Hospitality Management, a four-year bachelor degree, are at least 129 credits.
Curriculum Structure
The credit proportion in each group in the Bachelor of Arts
Programme in Hospitality Management is as follows:

1. General Education Courses 30 Credits
1.1 Language Skills minimum 9 Credits
1.2 Humanities minimum 6 Credits
1.3 Social Sciences minimum 6 Credits
1.4 Sciences and Mathematics minimum 6 Credits
In these categories, select another 3-credit course in order  to complete the 30 credits required.
2. Specialised Courses 87 Credits
2.1 Core Courses 24 Credits
2.2 Major Requirement Courses 33 Credits
2.3 Major Elective Courses 15 Credits
2.4 Language Elective Courses 15 Credits
3. Free Elective Courses
minimum 6 Credits
4. Cooperative Education
minimum 6 Credits
Total 129 Credits

Academic plans

Year 1/Semester 1
Credits Theory Practice Practice
General Education Courses
xxxxxxx Social and Sciences 3(3-0-6)
3 0
6
xxxxxxx Social and Sciences 3(3-0-6)
3 0 6
1500118 Undergraduate Writing for Academic Purposes 3(3-0-6) 
3 0 6
Core Courses3571114
Hospitality Fundamentals 3(3-0-6)
3 0 6
Major Requirement
3571115 Applied Food and Beverage Management (Kitchen) 3(3-0-6)
3 0 6
3571116
Applied Food and Beverage Management (Restaurant)
3(3-0-6) 3 0 6
3572309 Hotel Catering Operation and Management 2(2-2-5) 2 2 5
21 crs 20 hrs. 2 hrs.
41 hrs.
Total    63 hours/week

 

Year 1/Semester 2
Credits Theory Practice Self – Study
General Education Courses
xxxxxxx Language Skills
3(3-0-6)
3
0 6
xxxxxxx Language Skills 
3(3-0-6)
3 0 6
xxxxxxx Language Skills
3(3-0-6)
3 0 6
Core Courses
3571112 Hospitality Organisational Behaviour and Interpersonal Skills 3(3-0-6) 3
0 6
3571113 Hospitality Information Communication Technology 3(2-2-5) 2
2
5
Major Requirement Courses
3571117 Hospitality Accounting and Finance 3(3-0-6)
Language Elective Courses
xxxxxxx Basic Elective Language 3(3-0-6)
21 crs. 20hrs.
2 hrs.
41 hrs.
Total    63 hours/week

 

Year 1/Summer Credits Theory Practice
Self – Study
General Education Courses
xxxxxxx Humanities
3(3-0-6) 3 0 6
xxxxxxx Humanities
3(3-0-6) 3 0 6
Major Elective Courses
xxxxxx 
Major Elective Course
3(3-0-6) 3 0 6
9 crs. 9 crs. 0 hr. 18 hrs.
Total     27 hours / week

 

Year 2/Semester 1 Credits Theory Practice
Self – Study
General Education Courses
xxxxxxx Sciences and Mathematics 3(3-0-6) 3 0 6
xxxxxxx Sciences and Mathematics 3(3-0-6) 3 0 6
Core Courses
3572107
Hospitality Marketing 3(3-0-6) 3 0 6
Major Requirement Courses
3572217
The Business of Tourism 3(3-0-6) 3 0 6
Major Elective Courses
xxxxxxx
Major Elective Course 3(3-0-6) 3 0 6
Language Elective courses
xxxxxxx
Elective Language in Daily Communication 3(3-0-6) 3 0 6
18 crs. 18hrs. 0 hr.
36 hrs.
Total    54 hours / week

 

Year 2/Semester 2 Credits Theory Practice Self – Study
Core Courses
3572105
Tourist Behaviour 3(3-0-6) 3 0 6
3572106 Ethics and Laws for Hospitality
3(3-0-6) 3 0 6
Major Requirement  Courses
3572901 Marketing Research for Hospitality 3(3-0-6) 3 0 6
3573316 Room Division Management
3(3-0-6) 3 0 6
Major Elective Courses
xxxxxxx Major Elective Course 3(3-0-6) 3 0 6
Language Elective Courses
xxxxxxx Elective Language in Various Situations 3(3-0-6) 3 0 6
18 crs. 18 hrs. 0 hr. 36 hrs.
Total    54 hours / week

 

Year 2/Summer Credits Theory Practice Self – Study
Major Requirement Courses
3573232 
Hospitality Sales and Marketing
3(3-0-6)
3 0 6
Major Elective Courses
xxxxxx
Major Elective Course
3(3-0-6)
3 0 6
Language Elective Courses
xxxxxxx Elective Language for Careers
3(3-0-6)
3 0 6
9 crs. 9 hrs. 0 hr. 18 hrs.
Total     27 hours / week

 

Year 3/Semester 1
Credits Theory Practice Self – Study
Major Requirement Courses
3573230 Tourism Planning and Development 
3(3-0-6) 3
0 6
3573317
Hotel Management Simulation 3(2-2-5) 2 2 5
3573902 Seminar on Contemporary Issues in Hospitality 3(3-0-6) 3 0 6
Major Elective Courses
xxxxxxx Major Elective Course 3(3-0-6) 
3 0 6
Free Elective Courses
xxxxxxx Free Elective Course 3(3-0-6)
3 0 6
xxxxxxx
Free Elective Course 3(3-0-6)
3 0 6
Language Elective Courses
xxxxxxx Elective Language for Hospitality 3(3-0-6) 3 0 6
21 crs. 
20hrs. 2hrs
41 hrs.
Total    63 hours / week

Year 3/Semester 2 and Year 4/Semester 1 are to be operated at AUT, New Zealand and only for the students who meet the requirement required by SDU and AUT

Year 3/Semester 2
Credits Theory Practice Self – Study
Core courses
3573118 Hospitality Human Resource Management 3(3-0-6)
3573412 Hospitality Strategic Management 3(3-0-6)
6 crs. 6 hrs. 0 hr. 12 hrs.
Total     18 hours / week

 

Year 4/Semester 1
Credits Theory Practice Self – Study
Cooperative Education
3574805 Cooperative Education 6 0 400
0
Total    400  hours 6 crs. 0 400 hrs.
0

Career Opportunities

Graduates will have an opportunity to work in the hospitality industry such as hotels, accommodation, tourism companies, airlines, and  other related organisations. In the service sector, there are positions and departments available for the graduates as follows:
Hotels and accommodation

 • Front office department
 • Food and beverage department
 • Housekeeping department
 • Sales and marketing department
 • Human resources and training department

Tourism companies

 • Tour guide
 • Tour leader
 • Travel agent
 • Travel consultant

Airlines

 • Flight attendant
 • Ground service staff

Health care and sport centres

 • Hospital
 • Spa
 • Sport club

เงื่อนไขการเรียน
1.    สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.    สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (หากมีผลคะแนนการวัดระดับภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า IELTS 5.0 (academic) หรือ TOEFL 450 PBT (paper-based), 133 CBT (computer-based), 45 IBT (internet-based) ขึ้นไป และผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องวัดระดับอีก)
และเมื่อได้คัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรจะต้องนำผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL ที่ผ่านเกณฑ์มายื่นภายใน 2 ภาคการศึกษา
3.    ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เบอร์โทรติดต่อหลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ): 02-244-5708