ประเด็นยุทธศาสตร์

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
  พัฒนา นักศึกษาและผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเน้นให้เป็นบัณฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ใน ด้านการท่องเที่ยวและการบริการและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
 • การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ บริการและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ บริการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
  เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    มีความสามารถในการเรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
  การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียนการท่อง เที่ยวและการบริการ