ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management (International Program) จัดโครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการบริการ
2 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์สากล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
3 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัดงาน SDU Hospitality Contest
4 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน รหัส 54 สอบภาคปฏิบัติ ณ ห้อง Mock-Up
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 55 และ ปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 56
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ
7 Job Fair หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
8 ตรวจประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
9 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้รับทุนจาก มูลนิธิ 60 ปี การเรือน - สวนดุสิต จำนวน 1 ทุน
10 โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย เพิ่มพลังใจ สร้างบุคลิกภาพ