การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง นำโดย อาจารย์เสาวธาร สมานิตย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้
1. ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ (ประธานกรรมการภายนอก)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤดี ชอบผล (กรรมการภายนอก)
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. อาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์ (กรรมการภายใน)      
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
4. อาจารย์พวงผกา ปวีณบำเพ็ญ (เลขานุการ)
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต