การต่อยอดงานวิจัย

งานวิจัยเรื่อง
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวอย่างมีความรับผิดชอบ:กรณีศึกษาบ้านเกาะเคียม ตาบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ผู้วิจัย
อาจารย์ ดร. ธนะวิทย์ เพียรดี
อาจารย์ วนิดา อ่อนละมัย.

แหล่งตีพิมพ์
วารสาร รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา