การประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรขึ้นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย กิจกรรมติดตามการสอบ การอบรม TOEIC และการใช้งานโปรแกรม0English0Discovery ของนักศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการเสริมทักษะแห่งอนาคต โครงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม การทวนสอบและการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting