การประชุม Online ทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

   วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ิ ดร.ฐิตินันท์ วารีวนิชรักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการนานาชาติ จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก และอาจารย์สุรพิน สุประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting