การประชุม Online ทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดประชุมทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ประธานภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) และดร.พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นคณะกรรมการในการทวนสอบผลการจัดการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีประธานหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting