การประชุม Online เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 /2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดโครงการรับน้องเข้าบ้าน (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการศึกษา อาทิ กฎระเบียบด้านการศึกษา การลงทะเบียน การใช้บริการห้องสมุด กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และสวัสดิการนักศึกษาด้านต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในขณะที่เป็นนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ ประธานหลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ ) และคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับนักศึกษาผ่านระบบ ZOOM Meeting