กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาเทคนิคการสอนโดยการใช้ Chat GPT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้ พัฒนาเทคนิคการสอนโดยการใช้ Chat GPT ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการการพัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการและเทคนิคการสอนให้แก่บุคลากรสายวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร และโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ พัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้งาน Chat GPT และการใช้ Prompt ให้มีประสิทธิภาพ, การใช้งาน Alisa Ai Chatbot, แนะนำการใช้งานเบื้องต้น SciSpace ณ ห้องOnline Learning 11 และถ่ายทอดสดผ่าน Microsoft Teams