กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 64

วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ(นานาชาติ) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา รหัส 64 รอบโควตา ที่รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และประธานหลักสูตร ได้แนะนำข้อมูลการจัดการเรียนการสอน  อาจารย์ประจำหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ รวมทั้งกิจกรรมเตรียมความพร้อมอื่น ๆ และแนะแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ผ่านระบบ Microsoft Teams