พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย)  เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา และบุคลากร
โดยการลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Mike Roy Conservation Director of World Wide Fund for Nature International: WWF ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพยานจากทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต