นางสาวอมร สายสังข์

นางสาวอมร สายสังข์

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

Email

หน้าที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

0-2244-5714

amorn_sai@dusit.ac.th

หัวหน้าสำนักงานโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ดูแลรับผิดชอบกิจการทั่วไปในสำนักงาน
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

บธ.บ. (การตลาด)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต