การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน นำโดย อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล (ประธานกรรมการภายนอก)    รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ (กรรมการภายนอก)     ข้าราชการบำนาญ   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ (กรรมการภายใน)     อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) […]

THMadmin

20 Jul 2021

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง นำโดย อาจารย์เสาวธาร สมานิตย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 1. ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ (ประธานกรรมการภายนอก) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤดี ชอบผล (กรรมการภายนอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ   3. อาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์ (กรรมการภายใน)       อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   4. อาจารย์พวงผกา ปวีณบำเพ็ญ […]

THMadmin

16 Jul 2021

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี (ประธานกรรมการภายนอก) ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2. อาจารย์พราวภัสสร จันทรวรวัลย์ (กรรมการภายนอก) อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ (กรรมการภายใน) ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารเเละการบริการ […]

THMadmin

13 Jul 2021

การประชุม Online ทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

   วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ิ ดร.ฐิตินันท์ วารีวนิชรักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการนานาชาติ จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก และอาจารย์สุรพิน สุประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

28 Jun 2021

การประชุม คณาจารย์ภายในหลักสูตร

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดการประชุมคณาจารย์ภายในหลักสูตร เพื่อพิจารณาเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร 2565 เพื่อให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการการติดตามผลการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการส่งผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯเป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง Mockup อาคารเรียนรวม 32มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

14 Jun 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker ให้แก่ St. Albert’s College

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker ให้แก่St. Albert’s College (Autonomous) ในโครงการ Servant of God Archbishop Joseph Attipetty Memorial International Lecturer ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้เชิญ Guest Speaker จากหลากหลายสาขา และจากนานาประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญให้บรรยาย เป็นลำดับที่ 34 ในหัวข้อ Sustainable Tourism and Importances : Theory and Implications ผ่านทาง Google Meet Application

THMadmin

31 May 2021

การประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร และศูนย์การศึกษา เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตร ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

21 May 2021

กิจกรรมประชุมนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดกิจกรรมประชุมนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เพื่อสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนหลังสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านระบบ Zoom

THMadmin

17 May 2021

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 64 กิจกรรมที่ 2 : เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้ได้ใจและได้ผล

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการกิจกรรมอบรม เรื่อง เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้ได้ใจและได้ผล เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และเตรียมความพร้อมในการสร้างภาพลักษณ์ของนักศึกษาในการเรียนการสอนรูปแบบ Online โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์ และอาจารย์รุ่งรวี คล้ายสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบMicrosoft Teams

THMadmin

14 May 2021

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 64 กิจกรรมที่ 1 : Talk With THM

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Talk With THM เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนานักศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสู่การเป็นนักบริการมืออาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบ0Microsoft Teams

THMadmin

13 May 2021
1 3 4 5 6