กิจกรรม Upskill Reskill และ New skill หัวข้อ Content Creator ให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษา รหัส 61

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ฝ่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรม Upskill / Reskill / New Skill ให้กับศิษย์เก่า และนักศึกษารหัส 61 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณอมรศักดิ์ เดชห้วยไผ่ หรือ พี่เติ๊ก จากเพจ #ภาษาอังกฤษหยาบๆ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “Content Creator” ณ ห้อง Virtual Learning 01 โดยกิจกรรมนี้ศิษย์เก่า และนักศึกษารหัส 61 สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ SDU Online

THMadmin

4 Mar 2022

การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้งที่ 2(14)/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรใหม่ ชี้แจงผลการสำรวจความพร้อมในการเข้ามาเรียน Onsite ของนักศึกษา กระบวนการบันทึกผลการเรียนในระบบบริหารการศึกษา การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) กิจกรรม Upskill Reskill สำหรับนักศึกษารหัส 61 การประชาสัมพันธ์ E-Book รทบ.มองรอบหอมขจร และการรับนักศึกษาใหม่รหัส 65 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

24 Feb 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนิดา ดอกกุหลาบ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนางสาวไทย 2565

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนิดา ดอกกุหลาบ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนางสาวไทย 2565 ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนางสาวไทย 2565

THMadmin

14 Feb 2022

การประชุมหารือร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเกียรติจาก คุณสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือการยกระดับคุณภาพวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการเพื่อการบริการสังคม โดยมีอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานสาขาวิชาธุรกิจการบิน เป็นคณะผู้ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

11 Feb 2022

คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เยี่ยมชมการจัดเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน ณ ศูนย์การศึกษาลำปาง

 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เข้าพบและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสาขาธุรกิจการบิน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อบรับทั้งยังนำเสนอแนวทางการดูแลนักศึกษา กิจกรรม และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่จะสนับสนุนการผลิตนักศึกษาให้มีศักยภาพ และพร้อมในการปฏิบัติงานในสายงานธุรกิจการบิน

THMadmin

11 Feb 2022

นำนักศึกษาส่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริษัท วิงสแปน เซอร์วิส จำกัด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ดำเนินการนำนักศึกษาส่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังสถานประกอบการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิส จำกัด เพื่อเข้าปฏิบัติงานในส่วนงานของ CARGO บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) โดยอาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 4 พร้อมส่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565 ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สำหรับการรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ไว้เป็นอย่างดีและเป็นไปตามมาตรการที่เคร่งครัดของอุตสาหกรรม

THMadmin

17 Jan 2022

พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาในโครงการฟังธรรมบรรยายหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา ณ ห้อง Dusit0Bistro Co-working Space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

22 Dec 2021

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จากการระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาในโครงการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า”ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

20 Dec 2021
1 3 4 5 6 7 8