โครงการลอยกระทง วิถีใหม่ สไตล์ SDU : SP

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564  หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวเเละการบริการ ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เเละสโมสรนักศึกษา กองบริการนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “ลอยกระทง วิถีใหม่ สไตล์ SDU:SP”เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงและยังเป็นการบูรณาการการจัดเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆโดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง DIY การออกร้านขายของจากหลักสูตรต่างๆ และการแสดงดนตรีและการละเล่นรำวง ณ บริเวณ ลานกิจกรรม อาคาร SDU Library และสระบัว อาคารสวนแก้ว 2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี

THMadmin

19 Nov 2021

การระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” โดยท่านพ่อเณร พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1 วัดศรีบุญเรือง ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวรายงาน โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้ขาดแคลนทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมกระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

3 Nov 2021

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู “ก้าวแรกในสวนดุสิต จากศิษย์ถึงครู” ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

7 Oct 2021

โครงการ EVEX รางวัลคุณบัตรเพชร ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ได้จัดโครงการ EVEX0รางวัลคุณบัตรเพชร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมอบรางวัลคุณบัตรทองให้กับนักศึกษารหัส 61 ที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และมีคุณธรรมจริยธรรม จำนวน  2 คน ได้แก่ – นางสาวพิจิตรา สินวิริยะนนท์ – นางสาวชุติมา สงเคราะห์ อีกทั้งมอบของที่ระลึก “ผู้ร่วมสร้าง EVEX“ ให้กับอาจารย์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สรัฐ สิมศิริ – อาจารย์สธนวัชร์ ประกอบผล – อาจารย์สุทธิดา ศุภโสภณ

THMadmin

29 Sep 2021

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ฝ่ายบริการวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพ ให้แก่นักศึกษาหรือกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้กล่าวต้อนรับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย กล่าวแนะนำสมาคมและลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

29 Sep 2021

การประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดการประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรออกแบบประสบการณ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมบริการ” (หลักสูตรใหม่) โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เเละคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ร่วมประชุมเพื่อจัดทำรายวิชาตามการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร0(Program Learning Outcomes : PLOs) ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

2 Aug 2021

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31กรกฎาคม 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์ (ประธานภายนอก)        ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย  ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   2. อาจารย์หิรัญญา กลางนุรักษ์ (กรรมการภายนอก)        อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเเละการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ (กรรมการภายใน)        อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

THMadmin

22 Jul 2021

ขอแสดงความยินดี อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการประจำ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ขอแสดงความยินดี อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564

THMadmin

24 Jun 2021

โครงการ THM : Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรม THM: Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม เพื่อให้น้องๆนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ทราบถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการรองรับของ Excellence Centers ต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการใช้ระบบการเรียนการสอนทั้งแบบ Online On-site และOn Air โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการท่องเที่ยว

THMadmin

3 Apr 2021

ประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดการประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565 (KM:ครั้งที่ 7) ณ ร้าน Poll Cafe อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิโรจน์ เทพบุตร ผู้จัดการศูนย์บริการสื่อเเละสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ คุณอกนิษฐ์เลิศสิริศรีสกุล ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ คุณอรทัย โกกิลกนิษฐ ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย และอาจารย์สุชาดา อภิรัตน์ ร่วมฟังแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ณ ห้อง Online Learning Room 11 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

1 Apr 2021
1 2 3 4