ประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดการประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565 (KM:ครั้งที่ 7) ณ ร้าน Poll Cafe อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิโรจน์ เทพบุตร ผู้จัดการศูนย์บริการสื่อเเละสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ คุณอกนิษฐ์เลิศสิริศรีสกุล ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ คุณอรทัย โกกิลกนิษฐ ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย และอาจารย์สุชาดา อภิรัตน์ ร่วมฟังแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ณ ห้อง Online Learning Room 11 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

1 Apr 2021

โครงการ สืบสาน ส่งเสริม สงกรานต์ ในวิถี New Normal

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ในโครงการสืบสาน ส่งเสริม สงกรานต์ ในวิถี New Normal ภายในงานมีการจัดกิจกรรม เสวนา “สงกรานต์ในบริบทอาเซียน” และ  “น้ำกับสังคมไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ ห้อง Dusit Bistro & Co-Working Space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

1 Apr 2021

สวัสดีปีใหม่ไทย ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เข้าพบท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน พร้อมมอบพวงมาลัยสวัสดีปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2564 และรับพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน

THMadmin

1 Apr 2021

ประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดการประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565 (KM:ครั้งที่ 5) ณ ร้าน 189 Cafe0อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทุนมนุษย์ ร่วมฟังแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะและเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่

THMadmin

26 Mar 2021

หลักสูตรอบรมการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และการจัดทำเครื่องดื่มกาแฟ (Basic0Barista) รุ่นที่ 7

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 หลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการได้จัดบริการวิชาการอบรมหลักสูตรการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และการจัดทำเครื่องดื่มกาแฟ (Basic0Barista) รุ่นที่ 7 นำโดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จาก ประสบการณ์การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจร้านกาแฟ ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงเทคนิค และขั้นตอนการทำกาแฟที่สำคัญ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

21 Mar 2021

กิจกรรมอบรม Online เรื่อง “สื่อสารโดนใจ ใช้ภาษาเป็น มีความสามารถในการโน้มน้าว”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัดกิจกรรมอบรม Online เรื่อง “How to Efficiency communication for working”เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะการสื่อสารในการทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 60 วิทยากรโดยคุณนรัฐ คุณะวัฒนากรณ์ (วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ CEO : Double POP Co., Ltd.) อบรม Online ผ่านระบบ Microsoft Team

THMadmin

19 Mar 2021

ประชุมจัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “สืบสาน ส่งเสริม สงกรานต์ สู่วิถี New Normal”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ ประธานฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมประชุมหารือรูปแบบและพิธีการใน กิจกรรมเสวนาเรื่อง “สืบสาน ส่งเสริม สงกรานต์ สู่วิถี New Normal”ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเคารพ ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ภายในโรงเรียนฯ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ให้คงอยู่สืบต่อไป

THMadmin

19 Mar 2021

กิจกรรม Camp + 9 Market บรูณาการกับการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ กิจกรรมตลาดนัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี “Camp+ 9 Market” เป็นการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่3 ร่วมกับวิทยาเขตสุพรรณบุรี และสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี กิจกรรมภายในงานมีตลาดนัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี และประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

THMadmin

18 Mar 2021

ประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นผู้ให้คำปรึกษาและเเนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ  ณ ห้องประชุมปทุมเทพ อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

THMadmin

18 Mar 2021

สัมมนา เรื่อง ถอดรหัสการเตรียมความพร้อมการออกแบบสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ “เรื่องเล่าหอมขจร”

 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดสัมมนา เรื่อง ถอดรหัสการเตรียมความพร้อมการออกแบบสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ “เรื่องเล่าหอมขจร” ภายใต้โครงการ EVEX เสริมทีม เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษาสู่การเป็นนักออกแบบสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ ได้รับเกียรติจากคุณนิศานาถ ปรีชานนท์ Creative Marketing Manager & Strategic Planner บริษัท TOMORROW CREATION CO.,LTD เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมประทุมเทพ อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

THMadmin

17 Mar 2021
1 22 23 24 25 26