กล่องความคิดเห็น

          กล่องความคิดเห็นเป็นช่องทางการสื่อสารข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การร้องเรียนสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มายังโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

          ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในด้านต่าง ๆ ต่อไป

           * หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการประสานงานและติดต่อกลับ ขอความกรุณาใส่ e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง