นางสาวฝนทิพณ์ ตูพานิช

นางสาวฝนทิพณ์ ตูพานิช

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

Email

หน้าที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

0-2244-5077

fonthip_too@dusit.ac.th

งานธุรการ-สารบัญ (E-office)
งานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

น.บ.
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง