อาจารย์รัตน์ชนก นิภาวรรณ


อาจารย์รัตน์ชนก นิภาวรรณ
(Miss Ratchanok Nipawan)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท

M.B.A. (Tourism Management)
Master of Business Administration (Tourism Management)
Guangxi University, China

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. ภาษาจีนระดับต้น
2. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  
3. ภาษาจีนเชิงสถาการณ์
4. ภาษาจีนเชิงวิชาชีพ
5. ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
6. ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 
7. ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน

งานวิจัย

ปี พ.ศ. 2559

– งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ เชิงวัฒนธรรม และกฏระเบียบทางสังคมในบริบทของอารยธรรมล้านนา ให้แก่นักท่องเที่ยวจีน : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรธรรมล้านนา. แหล่งทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
– งานวิจัยเรื่อง เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อขยายตลาดการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิผล :  กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา. แหล่งทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ปีพ.ศ. 2561

– บทความวิชาการ The Current Situation Suggestions of Standardization of Tourism Service Industry in Nanning City (China) แหล่งตีพิมพ์ POPULAR SCIENCE &TECHNOLOGY  ปี 2018  หน้าที่ 126-128