NAI LERT YOUNG BLOOD กิจกรรมชวนคนรุ่นใหม่เปิดประสบการณ์งานด้านพิพิธภัณฑ์

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมส่งนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านภาษ..

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน มสด. รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน

อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลั..

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. คว้ารองอันดับ 2 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2019

“เจนนี่” นางสาวนฤมล คำพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและ..

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (SAR – มคอ.7)

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (SAR – มคอ.7) โดยได..

คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย..

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน กล่าวต้อนร..

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน มสด. จัดอบรมความปลอดภัยในท่าอากาศยานและการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมค..