นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. ชนะเลิศอันดับ 1 เทพีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562

นางสาวนฤมล คำพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ม..

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 58 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุส..

ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิ..