อาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์

อาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์
(Miss Dujtawan Kanthairaj)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท

Master de Tourisme, loisirs et patrimoine.
Université Lyon Lumière, Lyon, France.

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. ภาษาฝรั่งเศส
2. การท่องเที่ยว
3. พิพิธภัณฑ์
4. มรดกโลกเพื่อการศึกษา