การต่อยอดงานวิจัย

ผลงาน
เส้นทางการท่องเที่ยว Sea Farming
กลุ่มท่องเที่ยวทะเลอันดามันเพื่อส่งผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงา

จากงานวิจัย


ผู้วิจัย
อาจารย์ พราวธีมา ศรีระทุ
ผลงาน
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร “บทบาทของมัคคุเทศก์ในงานอนุรักษ์และการต่อต้าน
การค้างาช้างและสัตว์ป่าผิดกฎหมาย”

ร่วมหน่วยงาน

– องค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย
(World Wide Fund for Nature International: WWF)
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
– โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้จัดทำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญกุล
ผลงาน
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัฒนธรรมลาวครั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี”

ผู้จัดทำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา
และคณะ

ปีที่พิมพ์ 2565 พิมพ์ครั้งที่ 1
จัดทาโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต