บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์วินิตา หงส์วรพิพัฒน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ศุภิสรา ทองจรูญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร