บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์พิมพ์เนตร มากทรัพย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญชนก บุญเจือ
อาจารย์ประจำหลักสูตร