ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล
(Assistant Professor Dr.Pairin Wechtunyakul)

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ปริญญาโท

MA. TRM. (Tourism Management)
Master of Arts (Tourism Management)
Assumption University, Thailand

ปริญญาเอก

Ph. D. (Architectural Heritage Management and Tourism)
Doctor of Philosophy Architectural Heritage Management and Tourism (International Program)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. การจัดการการท่องเที่ยว
2. การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
3. การสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว
4. มรดกโลกเพื่อการศึกษา

ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา (ระบุปีที่พิมพ์ล่าสุด : ชื่อเอกสาร)

ปี พ.ศ. 2563

– หนังสือเรื่อง The Pursuit of Peace: Places Pieces People. Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports, Thailand. Available on: https://www.mots.go.th/images/content/BuddhistTourism.pdf

ปี พ.ศ. 2559

– ตำราเรื่อง การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.  สำนักพิมพ์ กราฟฟิคไซด์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. กรุงเทพมหานคร.

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ปีพ.ศ. 2562

– บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร. สกลนคร.