บุคลากรสายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์
รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา
รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ไพรินทร์ เวชธัญญะกุล
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์จิระพงษ์ ป้อมน้อย
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ
(หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธัญชนก บุญเจือ
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว