สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว

Slide5
Slide5
previous arrow
next arrow

สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว

            มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ งานบริการ การสื่อสารภาษาต่างประเทศในบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถนำมาบูรณาการให้สอดคล้องกับวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ และความรู้เท่าทันสถานการณ์โลก ตลอดทั้งเทคโนโลยี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยวเป็นสหวิทยาการที่ความลุ่มลึกในแต่ละศาสตร์ ซึ่งพิจารณาได้ 4 ศาสตร์วิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ (History)
2) กลุ่มวิชาการออกแบบการบริการและการจัดการ (Service Design and Management)
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว (Sociology for Tourism)
4) กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (Creativity and Innovation for Tourism)
รวมทั้งยังคงยึดความเป็นมาตรฐานของวิชาชีพ ตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ศาสตร์วิชาการท่องเที่ยวยังเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ว่าด้วย “จิ๋วแต่แจ๋ว” (Small but Smart) และจิตวิญญาณแห่งความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบ…
อ่านต่อ

การประชุมรับมอบนโยบาย ด้านการพัฒนาหลักสูตร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดการประชุมรับมอบนโยบายด้านการพัฒนาหล…
อ่านต่อ

หลักสูตร: ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย…
อ่านต่อ

กิจกรรม​การเรียนรู้​ห้องเรียน​มีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์​แห่งชาติ​ พระนคร

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว  ได้จัดกิจกรรม​กา…
อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในแบบ EHT

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว…
อ่านต่อ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญชก บุญเจือ

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว

ด้านการท่องเที่ยว