ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว
(Assistant Professor Pimrawee Tahanklaew)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศ.ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

ศ.ศ.ม. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

Certificate

National Trainer for Front Office Division
National Assessor for Houskeeping

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. จิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลในธุรกิจโรงแรม
3. การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่พัก
4. ธุรกิจการบินและการสำรองที่นั่ง
5. การต้อนรับและการบริการ

ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา (ระบุปีที่พิมพ์ล่าสุด : ชื่อเอกสาร)

ปี พ.ศ. 2563

– เอกสารประกอบการสอนธุรกิจการบินและการสำรองที่นั่ง. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ปี พ.ศ. 2558

– ตำราจิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

งานวิจัย

ปี พ.ศ. 2564

– งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (Frist S- Curve) บนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) ให้รองรับมาตรฐานสากล และมุ่งสู่การบริการมูลค่าสูง (High Value Services) เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก (Word Class Destination) และรองรับกระบวนทัศน์ใหม่ทางสังคม (New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
– งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการฝึกอบรมทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Re-Skill/ Up-Skill) เพื่อให้รองรับมาตรฐานมาตรฐาน MRA บนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ปี พ.ศ. 2563

– งานวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนต้นแบบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการโรงแรมขนาดเล็กในบริบทวิถีชีวิตลุ่มน้ำเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงแรมขนาดเล็กในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง แหล่งทุน บพข. เงินงบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณด้าน ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ปี พ.ศ. 2562

– งานวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อดิจิทัลผ่านระบบแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมพนักงานที่พักเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– งานวิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มศักยภาพที่พักแรมเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ปีพ.ศ. 2561

– บทความวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะพหุวัฒนธรรมกับเจตคติต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน. วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์.มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 6(3). (140-157).