บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด
อาจารย์ประจำหลักสูตร