ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพรรธน์ ริมผดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพรรธน์ ริมผดี
(Assistant Professor Wannapat Rimphati)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการโรงแรม
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาโท

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. จิตการบริหารการตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม
2. บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจโรงแรม
3. การดำเนินงานและการจัดการบาร์และเครื่องดื่ม

ผลงานวิชาการ
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา (ระบุปีที่พิมพ์ล่าสุด : ชื่อเอกสาร)

– ตำราเรื่อง การบริหารการตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ปี พ.ศ. 2563

– เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การดำเนินงานและการจัดการบาร์และเครื่องดื่ม. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
– เอกสารประกอบการสอน เรื่องบริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจการโรงแรม. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

งานวิจัย

ปี พ.ศ. 2563

– งานวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อดิจิทัลผ่านระบบแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมพนักงานที่พักเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

ปี พ.ศ. 2560

– งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์อย่างยั่งยืน

ปี พ.ศ. 2559

– งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบนำทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีบนสมาร์ทโฟน.

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ปีพ.ศ. 2559

– บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (น.38-55). กรุงเทพ.

ปีพ.ศ. 2562

– บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบนำทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจรผ่านสมาร์ทโฟนในจังหวัดราชบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 22(1), มกราคม-มิถุนายน 2562, หน้า 99-110.

ปี พ.ศ. 2564

– บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านโภชนาการ การดูแลสุขภาพ และเทคนิคการทำงานให้ปลอดภัยสำหรับพนักงานที่พักเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 34(3), กันยายน-ธันวาคม 2564.