อาจารย์ณฐิตา อินทร์ยะ

อาจารย์ณฐิตา อินทร์ยะ
(Miss.Nathita Inya)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการโรงแรม
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์นักบริการในธุรกิจโรงแรม
2. ธุรกิจการบินและการสำรองที่นั่ง
3. การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์ในธุรกิจโรงแรม

ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา (ระบุปีที่พิมพ์ล่าสุด : ชื่อเอกสาร)

ปี พ.ศ. 2560

– ตำราเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์นักบริการในธุรกิจโรงแรม. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
– เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การสัมมนาในธุรกิจการโรงแรม. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ปี พ.ศ. 2559

– เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจโรงแรม. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

งานวิจัย

ปี พ.ศ. 2563

– งานวิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มศักยภาพที่พักแรมเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
– งานวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อดิจิทัลผ่านระบบแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมพนักงานที่พักเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

ปี พ.ศ. 2560

– งานวิจัยเรื่อง การรับรู้และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและต้นแบบกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรับมาตรฐานอาเซียนแหล่งทุน สกว. ปี 2560
– งานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ “แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 แหล่งทุน สกว. ปี 2560

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ปีพ.ศ. 2558

– บทความวิจัยเรื่อง Perceptions and Expectations of Stakeholders to the Internship Program for Bachelor of Arts in Hotel Business Program Suan Dusit University, วารสารวิชาการ Dusit Thani College Journal เล่มที่ 12 ฉบับที่ 3 หน้า 201-218