ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส
(Assistant Professor Chutima Jakjarus)

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศ.ศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาโท

ศ.ศ.ม. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. ความรู้เบื้องต้นในการบริหารโรงแรมและมาตรฐานโรงแรม
2. การดำเนินงานและการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
3. การดำเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง
4. การดำเนินงานและการจัดการงานส่วนหน้า
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
6. วัฒนธรรมบริโภคอาหารโลก
7. บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจโรงแรม
8. การบริหารบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรม
9. การต้อนรับและการบริการ

ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา (ระบุปีที่พิมพ์ล่าสุด : ชื่อเอกสาร)

ปี พ.ศ. 2564

– เอกสารประกอบการสอนวิชาการดำเนินงานและการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
– เอกสารประกอบการสอนวิชาการดำเนินงานและการจัดการงานส่วนหน้า. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.เอกสารประกอบการสอนวิชาการดำเนินงานและการจัดการงานส่วนหน้า. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
– เอกสารประกอบการสอนวิชาบริบทท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจโรงแรม. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ปี พ.ศ. 2563

– ตำราเรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการบริหารโรงแรมและมาตรฐานโรงแรมไทย. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

งานวิจัย

ปี พ.ศ. 2564

– งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (Frist S- Curve) บนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) ให้รองรับมาตรฐานสากล และมุ่งสู่การบริการมูลค่าสูง (High Value Services) เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก (Word Class Destination) และรองรับกระบวนทัศน์ใหม่ทางสังคม (New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
– งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม (R&D Consortium) บนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) ให้รองรับมาตรฐานสากล และมุ่งสู่การบริการมูลค่าสูง (High Value Services) และรองรับกระบวนทัศน์ใหม่ทางสังคม (New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
– งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการฝึกอบรมทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Re-Skill/ Up-Skill) เพื่อให้รองรับมาตรฐานมาตรฐาน MRA บนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ปี พ.ศ. 2563

– รูปแบบการจัดการและกลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่นในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงผ่านการจัดการเครือข่าย แหล่งทุน บพข. เงินงบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณด้าน ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ปี พ.ศ. 2562

– งานวิจัยเรื่อง การวิจัยตลาดเชิงลึกและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่ม Active Beach (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) เพื่อเจาะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ทุนงบประมาณแผ่นดิน (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) ประจำปี 2562
– งานวิจัยเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการท่อวเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่ม Avtive Beach (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างบริการมูลค่าสูง (High value) และยกระดับให้เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงสุขของเอเชีย (Wellness hub of Asia) ทุนงบประมาณแผ่นดิน (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) ประจำปี 2562
– งานวิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มศักยภาพที่พักแรมเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ปี 2562

ปี พ.ศ. 2560

– งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและต้นแบบกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรับมาตรฐานอาเซียนแหล่งทุน สกว. ปี 2560
– งานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ “แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 แหล่งทุน สกว. ปี 2560

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ปีพ.ศ. 2561

– บทความวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะพหุวัฒนธรรมกับเจตคติต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน. วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์.มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 6(3). (140-157).