ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ
(Assistant Professor Penpaksina Wicheanwan, Ph.D)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการโรงแรม
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาโท

บธ.ม.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาเอก

Ph.D (Tourism Management)
Doctor of Philosophy Program in Tourism Management
Central Queensland University, Australia

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม
2. การจัดการธุรกิจสุขภาพในธุรกิจโรงแรม
3. ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรม

ผลงานวิชาการ
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา (ระบุปีที่พิมพ์ล่าสุด : ชื่อเอกสาร)

ปี พ.ศ. 2562

– เอกสารประกอบการสอนเรื่อง ภาษาอังกฤษพื้นฐานในธุรกิจโรงแรม. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
– ตำราเรื่อง การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
– เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
– เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การจัดการธุรกิจสุขภาพในธุรกิจโรงแรม. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

งานวิจัย

ปี พ.ศ. 2563

– งานวิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มศักยภาพที่พักแรมเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา, ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์”. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
– งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพการบริการของพนักงานที่พักเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าปฏิบัติงานด้านบริการของแรงงานไทย, ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์”. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปี พ.ศ. 2560

– งานวิจัยเรื่อง การรับรู้และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน (MOU), ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์”. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
– งานวิจัยเรื่อง การรับรู้และความคาดหวังของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเข้าอาเซียน, ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์”. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

– Psychological and Situational Characteristics Correlating to Health Domestic Tourism Behavior of the Elderly, วันที่เผยแพร่ 2018/9/, วารสารวิชาการ Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU เล่มที่ 3 ฉบับที่ 2 หน้า 13-28