กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ “เล่าให้น้องฟัง… ผู้นำ (แหละ)”

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมบูรณาการรายวิชา 3572121 ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการบุคคลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวและ 3572124 การสร้างสรรค์คอนเทนต์และภาพลักษณ์สำหรับธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โดยอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว  และได้รับเกียรติจาก คุณพุฒิโชติ ทองมอญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ “เล่าให้น้องฟัง… ผู้นำ (แหละ)” ณ ห้อง Activity Space 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

12 Oct 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งคณาจารย์ทั้ง 4 หลักสูตร ได้ดำเนินการแนะนำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของทั้ง 4 หลักสูตรฯ อีกทั้งเยี่ยมชมพร้อมทำกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน (Mock-up Room) และห้องการเรียนรู้ Dusit Bistro and Co-working Space และสิ้นสุดทัศนศึกษาในครั้งนี้ที่การเยี่ยมชม Home Bakery

THMadmin

11 Oct 2023

กิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC)

เมื่อวันที่ 21กันยายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) กับนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการโรงแรม รหัส 64 เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้นักศึกษาดำเนินการตามข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาสามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ตามกรอบระยะเวลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี ประธานคณะทำงานดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มาให้ข้อมูล ณ ห้อง Hybrid 32204

THMadmin

21 Sep 2023

การประชุมคณะกรรมการ ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้งที่ 3(21)/2566

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้งที่ 3(21)/2566 โดยมีวาระเรื่องการจัดตั้งศูนย์การอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว)  เรื่อง  รายงานผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC0ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 และโครงการสร้างการ ตระหนักรู้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาตามกำหนด กำหนดการอบรมและการประเมินตามมาตรฐานตามสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวอาเชียน MRA on TP ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะฯ ฯลฯ  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

THMadmin

21 Sep 2023

การประชุมรับมอบนโยบาย ด้านการพัฒนาหลักสูตร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดการประชุมรับมอบนโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1 ชั้น 1

THMadmin

20 Sep 2023

หลักสูตร: ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล ได้นำคณะผู้เข้าร่วมอบรม โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non0Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตร: ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว รุ่นที่ 2 ออกฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างการเรียนรู้จากกิจกรรมสนุกสนาน ประสบการณ์ในการทำงานในสถานการณ์จริง รวมถึงนำเสนอความเป็นไปได้ในการนำเสนอ”แผนธุรกิจคนสร้างแคมป์” ในมิติต่างๆ ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (สวนสานฝันพ่อป่าละอู , บ้านถ้ำเสือ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่)

THMadmin

17 Sep 2023

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมส่งนางสาวณัฐสุดา อู่ทรัพย์ และนางสาวสิตามนทน์ กรจิราทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม เข้าต้อนรับ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโอกาสเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานที่กระทรวง เป็นวันแรก ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

THMadmin

15 Sep 2023

นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรม “เปิดโลกไมซ์ ทะยานสู่ความสำเร็จ”

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) นำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกไมซ์ ทะยานสู่ความสำเร็จ นำโดย ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรพัชรพล และนักศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จัดโดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดย TCEP เปิดตัว MICE Career Platform จับคู่หางานคนพันธุ์ไมซ์ และภายในงานมีกิจกรรมจับคู่หางานระหว่าง นักศึกษาและผู้ประกอบการไมซ์ กิจกรรมสัมมนา “เปิดโลกไมซ์ ทะยานสู่ความสำเร็จ” เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์ และมีโอกาสได้สอบถามข้อมูลการสมัครงานจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง

THMadmin

13 Sep 2023

กิจกรรม​การเรียนรู้​ห้องเรียน​มีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์​แห่งชาติ​ พระนคร

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว  ได้จัดกิจกรรม​การเรียนรู้​ห้องเรียน​มีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์​แห่งชาติพระนคร หรือวังหน้าแห่งสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถา​นมงคลในอดีต เพื่อให้นักศึกษา​ได้ซึมซับ​ผ่านเหตุการณ์​และงานศิลปกรรม​อันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ ปลุกจิตสำนึก​หวงแหนสมบัติ​ของชาติและนำมาปรับใช้กับสายงานอุตสาหกรรม​การท่องเที่ยว​ได้อย่างลุ่มลึก​ต่อไป ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ ผู้รับผิดชอบรายวิชา เป็นผู้ประสาทความรู้ เนื่องจากความรักใน “ชาติ ศาสนา​และ​พระมหากษัตริย์” เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา พระราชสำนักศึกษา สมัย​รัตนโกสินทร์​ ในหมวดวิชาบังคับเลือก ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสหวิทยาการ​การ​ท่องเที่ยว​

THMadmin

8 Sep 2023

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในแบบ EHT

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในแบบ EHT สำหรับนักศึกษารหัส 66 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน ในชีวิตประจำวัน และการทำงานได้อย่างเหมาะสม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

31 Aug 2023
1 2 3 38