อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์

อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์
(Miss Satiya Mingwong)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วิทยาลัยครูสวนดุสิต

ปริญญาโท

วท.ม. (การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพิ่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. การประชุม นิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการท่องเที่ยวกิจกรรมพิเศษ
3. การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
4. หลักการมัคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
5. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. การสัมมนาและประเด็นทางการท่องเที่ยว
7. การจัดการภาวะวิกฤตสำหรับการท่องเที่ยว
8. MICE
9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
10. หลักการมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว 4. การวางแผนและการจัดนำเที่ยว

ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

ปี พ.ศ. 2563

– เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

งานวิจัย

– งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา จังหวัดลำปาง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร. สกลนคร.

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ปีพ.ศ. 2561

– บทความวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี. วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2561 หน้า 136-147.

ปีพ.ศ. 2561

– บทความวิจัยเรื่อง รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562. 1038-1052.