อาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์

อาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์
(Miss Jaturada Pochanajun)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท

บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. การจัดการท่องเที่ยว
2. ภาษาฝรั่งเศส

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ปีพ.ศ. 2564

– บทความวิชาการเรื่อง ถังดักไขมันที่เหมาะสมและบำรุงรักษาได้ง่ายสำหรับร้านค้าที่ผลิตอาหารขนาดเล็ก. วารสารวิทยาศาสตร์คชสาส์น. ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564. 1-15.