ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ
(Assistant Professor Dr.Sara Meeponkit)

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

คบ.
ครุศาสตร์บัณฑิต
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท

อม.
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาเอก

คด.
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. ประวัติศาสตร์ไทย
2. พระราชสำนักศึกษา
3. มรดกไทย
4. เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
5. ความเป็นสวนดุสิต

ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา (ระบุปีที่พิมพ์ล่าสุด : ชื่อเอกสาร)

ปี พ.ศ. 2560

– เอกสารประกอบการสอน วิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2557 (หลักสูตร 5 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งานวิจัย

ปี พ.ศ. 2563

– งานการศึกษาด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำโครงการ และจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุนวิจัย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี พ.ศ. 2561

– งานวิจัยเรื่อง เรื่องประวัติตำนานหมู่บ้านนามเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ปี พ.ศ. 2560

– งานวิจัยเรื่อง บ้านนามเมืองอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ทุนสนับสนุนจากจังหวัดชัยนาทและสำนักงานปลัดเทศบาลสรรพยา

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ปีพ.ศ. 2561

– บทความทางวิชาการเรื่อง ประวัติความเป็นมาโรงพักเก่าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท : หนังสือที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา พร้อมเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและทอดพระเนตร “อาคารโรงพักเก่าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา” จังหวัดชัยนาท วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 : หน้า 41-43